Need Help ?
Call: +977- 071521454

समाचार बिस्तारमा

सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाइ EMIS अध्यावधिक गर्न पटक पटक ताकेता तथा निर्णय गरिएको तर केहि विद्यालयको सो फाइल प्राप्त नभएको हुदाँ मिति २०७४।३।३ गते भित्र स्रोतकेन्द्रमा पेश गरि स्रोत केन्द्रले मिति २०७४।३।४ गतेको वैठकमा जि शि का मा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।अन्य

सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाइ EMIS  अध्यावधिक गर्न पटक पटक ताकेता तथा निर्णय गरिएको तर केहि विद्यालयको सो फाइल प्राप्त नभएको हुदाँ मिति २०७४।३।३ गते भित्र स्रोतकेन्द्रमा पेश गरि स्रोत केन्द्रले मिति २०७४।३।४ गतेको वैठकमा जि शि का  मा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ । अन्यथा यस वाट आगामी वजेट विनियोजनमा समेत असर पर्नेहुदा त्सवाट पर्न जाने नोक्सानिकाे जवाफदे स्वयम विद्यालय हुने जानकारी सहित अनुरोध छ ।