Need Help ?
Call: +977- 071521454

बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको पदावधी सम्वन्धमा सूचना

प्रकाशित मिती:  

बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको पदावधी सम्वन्धमा सूचना

बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति जुन सुकै महिनामा गठन भएको भए पनि चैत्र मसान्तमा एक वर्ष पुरा भएको मानिने भएकोले सो अनुसार पदावधी गणना  हुने ब्यहोरा सम्पुर्ण सबैको जानकारीको लागी यो सूचना गरिएको छ ।