Need Help ?
Call: +977- 071521454

पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा ICT connection सम्वन्धि माग गर्न २०७४ साल कार्तिक मसान्त भित्र माग पेश गर्ने सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सो सम्वन्धि थप जानकारीको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सुचना पाटीमा हेनुृहोला ।

प्रकाशित मिती:  

पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा ICT connection सम्वन्धि माग गर्न २०७४ साल कार्तिक मसान्त भित्र माग पेश गर्ने सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सो सम्वन्धि थप जानकारीको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सुचना पाटीमा हेर्नुहोला ।