Need Help ?
Call: +977- 071521454

भर्ना अभियान २०७१ सम्बन्धमा विद्यालयहरु तथा स्रोत केन्द्लाई जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  

विद्यालय भर्ना, टिकाउ तथा निरन्तरता र उपलव्धी सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत केन्द् र विदयालयहरुलाई निर्देशन २०७१

१. आधारभूत तहलाई आधार मानी विद्यालय भर्ना, निरन्तरता र उपलव्धी सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

२. विगत वर्ष कै आदर्श वाक्य (नारा) “नानी बावु रमाई रमाई स्कूलमा आऊ पढी सिकी सधैभरी खुशीले रमाऊ ।” प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

३ हालसम्म पनि विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाहरूको संख्या बढी भएको क्षेत्र वा समुदाय विशेषमा सघन रूपमा भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यव्रmम एवम् कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने ।

४ विद्यालय भर्ना, निरन्तरता र उपलव्धी सुधार कार्यक्रमका लागि सबै विद्यालय, शिक्षा सम्वन्धी सञ्जाल, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, साक्षरता कक्षा केन्द्र, आयआर्जन समूह, विशेष शिक्षा स्रोतकक्षालाई सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने, स्थानीय पत्रकार, स्थानीय युवा समूह, दलित, आदिवासी, महिला समूह, आमा समूह, वन समूह, बाल क्लव, जस्ता स्थानीय तहका संघसंस्था एवम् सहकार्य गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाहरूलाई अधिकतम रूपमा सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।

५. विद्यालय भर्ना, निरन्तरता र उपलव्धी सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बिद्यालय स्तरीय समितिको वैठक

आयोजना गरी सघन रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने क्षेत्र एवम् समुदाय विशेषका लागि कार्यक्रम नछुट्ने

गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी गैर सरकारी निकाय संघसंस्था आदिको

भूमिका किटान गर्ने ।

६. विद्यालय भर्ना, निरन्तरता र उपलव्धी सुधार कार्यक्रम देहाय अनुसार दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने ः

क २०७१ वैशाख २ गतेदेखि १४ गतेसम्म पहिलो चरणमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूलाई मुस्कान सहितको पूmल अवीर तथा स्थानीय सँस्कृति अनुसार स्वागत गर्ने ।

ख  विद्यालयहरुले प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघले स्थानीय समूह, संघसंस्था र अभिभावक परिचालन गरी बैशाख १४ गतेसम्म विद्यालयमा भर्ना हुन नआएका आफ्ना सेवा क्षेत्रभित्रका लक्षित बालबालिकाहरूका लागि दोस्रो चरणमा घरदैलो भ्रमण गरी अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व सम्बन्धी परामर्श गरी वैशाख १५ गतेदेखि ३० गतेसम्म भर्ना गराउने ।

ग विद्यालय भर्ना, निरन्तरता र उपलव्धी सुधार कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा नै आ–आफ्नो सेवाक्षेत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नका लागि र लक्षित समूहका विद्यालय उमेरका समूहका कुनैपनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने गरी प्रतिवद्धताका साथ कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।

घ  विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई टिकाइराख्न र गुणात्मक शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि

विद्यालयले अवलम्वन गर्नुपर्ने समाहित शिक्षा पद्धतिमा आधारित बालमैत्री, लैङ्गिक मैत्री विद्यालय

वातावरण विकासका लागि विद्यालय एवम् अन्य निकायको भूमिका लगायतका विषयमा अभिभावक

अन्तरव्रिmया, समीक्षा एवम् सुधार कार्यव्रmम योजना तर्जुमा समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने ।

ड. खूद भर्ना दर शतप्रतिशत (१००%) पुगेको स्रोतकेन्द्र, इलाका, गा.वि.स. नगरपालिका एवम् वडा र गाउँ

समेत घोषणा गरी कार्यक्रम वारे सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गराउने ।

च भर्नाको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि कार्यक्रम अवधिमा प्राप्त भएका उपलव्धि र भावी दिनमा गर्नुपर्ने

कार्यका लागि विद्यालयले स्रोतकेन्द्रमा, स्रोतकेन्द्रले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सहित

रिर्पोटिङ्ग गर्ने ।

छ  घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका बाबुआमा तथा अभिभावकहरूलाई नै सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउने र विगतमा भएका सफल अभ्यासहरूलाई  निरन्तरता दिने ।

ज  आ–आफ्नो विद्यालय बाहिर रहेका वालवालिका पत्ता लगाई तिनीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गरी निरन्तर रूपमा टिकाउनका लागि कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

 लक्षित समूहका विद्यार्थी जो भर्ना भएपश्चात् नियमित रुपले कक्षा उत्तीर्ण हुन्छन् ती विद्यार्थीलाई

अनिवार्य रुपले प्रोत्साहन स्वरुप छात्रवृत्ति दिने ।

 सबै विद्यालयहरूले आ–आफ्नो श्रोतकेन्द्रसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सम्पूर्ण विवरण सहितको सामाजिक नक्साङ्कन गरी लक्षित बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र टिकाउने व्रिmयाकलाप आ–आफ्नो विद्यालय सुधार योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

ड. श्रोतकेन्द्रले स्रोतकेन्द्रस्तरमा र जिल्लाले जिल्लास्तरमा आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र कोहि पनि विद्यालय उमेर

समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका अथवा अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा

लागू गरेका विद्यालयहरूसँग सफल अभ्यासहरू बारेमा छलफल गरी यस सम्बन्धमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने र

सो कुराको प्रचार प्रसार गर्ने गराउने ।

ढ विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको तोकिएको निर्दिष्ट ढाँचा वमोजिम सिकाइ उपलव्धी कक्षागत,

विषयगत, शिक्षकगत रूपमा पहिचान गर्ने र सूधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।

ण विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका भर्ना गर्ने विद्यालयहरूले नयाँ भर्ना गरेका विद्यार्थी सहितको

संख्यात्मक विवरण, शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका गा.वि.स.हरूको नाम नामेसी र सफल अभ्यास

सहितको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तुरुन्त पठाउने ।