Need Help ?
Call: +977- 071521454

जिल्लामा सञ्चालाचित केही विद्यालय तथा मदरसाहरुले अहिलेसम्म पनि IEMIS जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश नभएको हुँदा आजको मितिले ३ दिन भित्र जि शि का रुपन्देहीमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुहुन ताकेता गरिएको छ । अन्यथा यसको कारणले विद्यालयलाइ पर्न जाने क्षतिको ज

प्रकाशित मिती:  

  जिल्लामा सञ्चालाचित केही   विद्यालय तथा मदरसाहरुले अहिलेसम्म पनि IEMIS जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश नभएको हुँदा आजको मितिले ३ दिन भित्र जि शि का  रुपन्देहीमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुहुन ताकेता गरिएको छ । अन्यथा यसको कारणले  विद्यालयलाइ पर्न जाने क्षतिको जवाफदेही स्वयम विद्यालय हुने व्यहोरा सम्वन्धित  सवैको लागि सूचित गरिन्छ ।