Need Help ?
Call: +977- 071521454

२०७४ सालको एस.ई.ई. परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुको आवेदन फाराम र कक्षा ९ को रजिष्ट्रेसन फाराम सम्बन्धो जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  

२०७४ सालको एस.ई.ई. परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुको आवेदन फाराम र कक्षा ९ को रजिष्ट्रेसन फाराम जि.शि.का. बाट लिई यही मिति २०७४ भाद्र १५ गते सम्म फाराम भरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।