Need Help ?
Call: +977- 071521454

प्रयोगशाला तथा विज्ञान गणित अंग्रजी विषयका शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन सम्वन्धित जरुरी सूचना ।।।

प्रकाशित मिती:  

१   आ व २०७३।०७४ मा यस कार्यालवाट पूस्तकालय व्यवस्थापन तथा विज्ञान गणित अंग्रजी विषयका शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनको लागी यस कार्यालयवाट   कार्यक्रम वितरण  भएका विद्यालयहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नकोलागी सम्झौता गरि सकेको र केही विद्यालयहरुले सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न  नगरेको पाइएको हुँदा तुरुन्त सम्वन्धित विद्यालय निरीक्षक मार्फत अनुगमन गराइ कार्य सम्पन्न गरि विद्यालय निरीक्षकको सिफारिस  र सम्झौता बमोजिमका कागजात यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन सम्वन्धित सवैको लागी अनुरोध छ ।

२   उल्लेखित बमोजिमका कार्यक्रहरुको कार्यान्वयन भए। नभएको विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय वाट सघन अनुगमन भइरहेको व्यहोरा समेत सम्वन्धित सवैमा अनुरोध छ ।