Need Help ?
Call: +977- 071521454

कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागी विद्यालयहरुलाइ सम्झौता गर्ने जरुरी सूचना ।।।

प्रकाशित मिती:  

आइ सि टि कनेक्सन तथा एस इ इ । एस एल सि केन्द्र सुधार कार्यक्रम तपसिलका विद्यालयहरुलाइ वितरण गरिएको र सो कार्य सम्पन्न गर्नको लागी तपसिलका विद्यालयहरुले मिति २०७४।४।२५ गते भित्र यस कार्यालयमा प्रधानाध्यापक  र वि व्य स अध्यक्ष आइ सम्झौता गर्नुहुन सम्वन्धित सवैको लागी अनुरोध छ । साथै सम्झौताको नमूना यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।