Need Help ?
Call: +977- 071521454

एस.ई.ई. ग्रेड वृद्धि परीक्षा २०७३ को परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

 

एस.ई.ई ग्रेड वृद्धि परीक्षा २०७३, परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

 

क्र.सं.

     विद्यालय कोड नं.एए

     एस.ई.ई ग्रेड वृद्धि परीक्षा २०७३, परीक्षा केन्द्रको नाम

१ देखि १३ सम्म

श्री रुपन्देही लिलाराम मा.वि.  नारायणथान, भैरहवा

१ ४ देखि २८ सम्म

श्री भैरहवा मा.वि. भैरहवा

२९ देखि ५१ सम्म

श्री भानु मा.वि. गोलीगढ, भैरहवा

५२ देखि ८६ सम्म

श्री ठुटीपिपल मा.वि. ठुटीपिपल

८७ देखि १२९ सम्म

श्री न्यु ईरा आवासीय मा.वि. शान्तिनगर, भैरहवा

१३० देखि १७१ सम्म

श्री सुसंस्कृत मा.वि. शान्तिनगर, भैरहवा

१७२ देखि  १९९ सम्म

श्री महात्मा बुद्ध मा.वि. गल्लामण्डी, भैरहवा

२०० देखि २४२ सम्म

श्री नेपाल नालन्दा आवासीय मा.वि. वडा नं. ९ उदयपुर, भैरहवा

२४३ देखि २९६ सम्म

श्री साईग्लोबल आवासीय मा.वि. लुम्बीनीरोड, भैरहवा