Need Help ?
Call: +977- 071521454

नमूना विद्यालय छनोटको आवेदन सम्वन्धमा सवै विद्यालयहरुले मिति २०७३।१२।१६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम गर्नुहुन अनुरोध छ

प्रकाशित मिती:  

नमूना विद्यालय छनोटको आवेदन  सम्वन्धमा सवै विद्यालयहरुले मिति २०७३।१२।१६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित  सूचना बमोजिम गर्नुहुन अनुरोध छ